Session In Chinese

 

Every gent are required to completed this 2.5 hours seminar in order to comply the updates on license law and fair housing law.

 

July 18th (Fri) 2 PM  (Session in Chinese) (Completed)
1.
Elaine Bay 2.Mei Tak Chan 3.King Lien Chang 4.Eric Chou  5.Youyou Dong  6.Qi Gao 7.Chung Chin Hsiung  8.Lichang Huang 9.Xiao Xin Huang  10.Jessica Huynh 11.Zhen Ying Kuang 12.Yuen Hooi Leow 13.Shu Keung Leung 14.Mei Wendy Li 15.Mingyang Lin 16.Weizhe Lin 17.Kwan Sen Pang-kok 18.Dat Hoa Quach  19.Heng Long Tan  20.Yinshun Tsai   21.Kwan Tso  22.Tao J Wang   23.Yuet Chu Wong 24.Yim Lin Wu  25.Sally Xu   26.Jane Yang  27.Maggie Zhang  28.Mei Ying Zhang-Sze 29.Ren Qin Zheng 30.Chang Yuan Zhu(Completed)

July 19th (Sat) 2 PM  (Session in Chinese) (Completed)
1.Ruming Bai  2.Mo Ling Chan  3.Lily Yu Hua Chen    4.Selina Chen   5.Wenrou Chen  6.Kael Huang  7.Rong Huang Huang  8.Ingrid Kong  9.Ping Cai  10.Henry Shi  11.Joe Xu  12.Sandy Xue 13.Esther Nyoke Yap  14.Yi Yang   15.Huitong Zhang  16.Amanda Zheng   17.Helen Hui Zhu   (Completed)

 July 20th (Sun) 10:30 Am.  (Session in Chinese) (Completed)
1.Yuehnor Chan   2.Qiuping Chen   3.Ying Chen 4. Chih Heng Chin   5.Tohing Chu  6.Chun Lee Chung 7.Shu Du   8.Wenhu Hu  9.Dan Li   10.Lei Jiang 11.Pingping Li  12.Qi Cai   13.Guo Yu Sun 14.Sheng Wang  15.Shuangye Xia  16.Ying Xia  17.Zhixia Xu 18.Shan Yi Yip  19.Xiao Yun Zhang 20.Jian Sheng Zhao  21.Jie Zheng(Completed)

 July 23rd (Wed) 2 PM  (Session in Chinese) (Completed)

1. Jerry Du 2.Michael Chao 3. Rebecca Fang 4.Annie Cai 5.Herlinda Shan Yi Yip   Oeij  6.Kelly Wong 7. David Qun Lin 8. Kei Cheung 9.Xin David Lin 10.Karen Wang 11. Bonnie Chan  12. Raymond Young 13.Karean Gao 14. Paul Chong  15.Rick Huang 16.Ted Ho  17. Lily Wong 18. Caterine Huang 19. Vincent Pang 20.Feng Zheng  (Completed)

July 25th (Fri) 2 PM (Session in Chinese) (Completed)

1. Jie Cai  2. Bonnie Chan  3. Tak F Chan 4. Julia Yueh Chan   5. Tianhua Dong 6. Billy Geng 7. Hong Guo   8. Geok Pin Ho 9. Qian Huang  10. Grace Kuo  Thomas Chan  11. Chan Wah Lau   12.Xiangfu Lin 13.Qianyi Liu  14. Xueqin Liu  15. Shuching Mckenna  16. Chloe Ren 17. Kok Ling See  18. Shutai Tan   19. Eric Pang 20. Foo K Wong 21. Hsinsheng Yang 22. Yongping Yu  23. Guo Rong Zhang  (Completed)

July 26th (Sat) 10:30 Am.  (Session in Chinese)(Completed)

1.Sai C Au 2.Xiao Ke Bi 3.Chih H Chen  4.Helen Chen  5.Lina Chen 6.Yi Chen 7.Chifon Cheng  8.Felix Fang  9.Chien Sheng Feng   10.Nancy Gu   11.Jie Hua Guo 12.Ng Ho  13.Hanyu Jiang  14.Zhilong Jin  15.Kit F Kong 16.Xiaowei Li 17.Judy Lin   18.Sau Wan Ng 19.Judy Poon   20.Dong Wang  21.Wei Dong Xia  22.Liang Kai Xia  23.Xian Feng Xia  24.Ming T Yang  25.Xiao Long  Yang  26.Amy Yeh  27.Xue Wen Zeng  28.Jin Li Zheng  29.Wei Hong Zhou  (Completed)

 July 27th (Sun) 2 PM.  (Session in Chinese)(Completed) 
1.
Linda Chao  2.Sheng Chien Chen  3.Sheng Ping Chien  4.Eileen Chiang 5.Min Hui Hsu  6.Ted Hu Min Zhou  7.Ling Min Jin 8.Shuhui Jin 9.Soon Hee Kim 10.Jeff Liang  11.Winnie Lu  12.Changwu Qu  13.Wan Lan Ruan 14.Ming Wai Sing   15.Cui Qin Wang  16.Jing J Wang 17.Shumei Wang 18.Mei Wah Wong  19.George Xu  20.Qian Xu  21.Fon Chu Yang  22.Tsung Lin Yu   23.Abby Zheng  24.Guo Feng Zheng  25.Zuntong Zheng  26.Min Zhou  27.Yu Zhu  28.Mi Zhu (Completed)
July 30th (Wed) 2 PM.  (Session in Chinese) (Completed)
1.
Yuk Shun Chan 2.Jai Lyn Chang 3.Helen Chen 4.Min Hsiu Chen 5.Min Wen Chen 6.Hsio Chu Chiu  7.Zhong Fang Dai 8.Huong Kim Dao 9.Ka Kei Fang 10.cho Chi Fang 11.Joy Fang   12.Fang Huang 13.Shiuan Huang14.Yun Heng Lau 15.Hui Bin Lee 16.Fang Lin 17.Fiona Lin 18.Wei Luan 19.Ah Kwan Po 20.Susanna Shao 21.Jin Xiang Tang 22.Hui Teng 23.Vivian To 24.Amy Tom 25.Kathy Shahroozi  26.Guoyu Wang 27.Li Hsin Wen 28.Calvin Wong 29.Lixin Xiao 30.Sun C Yam 31.Huo Yu 32.Phyllis Yu 33.Yan Yu 34.Fei Zeng 35.Xiong Qiang Xiong 36.Guo Qian Zheng 37.Xiang Zheng 38.Jingwen Zhu (Completed)